Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma DOK architekci w Stargardzie
adres: Szemielino 73-115, Szemielino 8
kontakt mailowy pod adresem: dkarchitekci@gmail.com
adres biura: Stargard 73-110, ul.11-go Listopada 37 pok. 22
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych;
Krzysztofa Kozubek
Email: dkarchitekci@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO* w celu:
– przygotowania i przedstawienia oferty,
– marketingu bezpośredniego i usług własnych administratora, które obejmuje
profilowanie mające na celu dostosowanie przesyłach treści marketingowych, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, email) oraz
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon),
4. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu:
– przedawnienia roszczeń,
– wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z przepisów
prawa,
– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, do czasu jej
wycofania,
– w zakresie marketingu bezpośredniego, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych w tym celu.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą by
7. przekazywane/udostępniane:
– podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów
prawa,
– podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie
odrębnych umów i wyłącznie na polecenie administratora,
8. Ma Pani/Pan prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania sprostowania swoich danych osobowych,
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania
danych osobowych jest wyrażona zgoda, w szczególności zgoda na przetwarzanie danych
na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
– Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu z korzystania z przysługujących Pani/ Panu praw należy skontaktować się z administratorem
lub inspektorem ochrony danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).